Phiên bản đang chạy thử nghiệm. Trang thông tin điện tử công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

GIỚI THIỆU

 

Phát triển các khu công nghiệp được xác định có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng. Công nhân lao động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng cùng với sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp là sự ra đời của tổ chức Công đoàn các KCN là tất yếu. Sau một thời gian được các cơ quan chức năng khảo sát nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; trên cơ sở các CĐCS đã được thành lập, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có Quyết định số 32/QĐ-LĐLĐ ngày 22/4/2004 về việc thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu là Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều 27, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sau 6 năm thành lập, Công đoàn các khu công nghiệp đã trải qua hai kỳ đại hội.
Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2005 – 2010 diễn ra trong tình hình phát triển mạnh mẽ của các KCN, số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động ngày càng tăng, kéo theo lực lượng lao động phát triển mạnh tại các KCN; đây là tín hiệu tốt để phát triển tổ chức CĐCS và đoàn viên công đoàn trong các KCN. Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn các KCN đã bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó thông qua các hình thức tổ chức: Thực hiện các văn bản chỉ đạo đến các Công đoàn cơ sở, họp trực tiếp hoặc gửi tài liệu, hướng dẫn bằng văn bản, tổ chức hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công đoàn …Vì vậy mà kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đề ra.
Từ 18 Công đoàn cơ sở với gần 3.000 đoàn viên khi mới thành lập, đến nay (hết tháng 6/2010) Công đoàn các khu công nghiệp đã có 80Công đoàn cơ sở với tổng số đoàn viên là 19.460 đoàn viên. Nội dung và hình thức hoạt động của của tổ chức công đoàn từng bước được đổi mới để thực sự là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đó đã dần thay đổi về nhận thức của công nhân lao động về tổ chức công đoàn, tạo cho họ có niềm tin đối với tổ chức công đoàn và họ đã tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên.
Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2010 – 2015 được tổ chức ngày 22/4/2010 diễn ra trong bói cảnh: Toàn Đảng đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đang triển khai đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng; công nhân viên chức lao động nói chung và công nhân KCN nói riêng đang thi đua, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thách thức để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.
Kết quả Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 17 uỷ viên BCH; BCH đã bầu ra 05 uỷ viên Ban Thường vụ một Chủ Tịch và một Phó Chủ Tịch và đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công nhận kết quả bầu cử tại Quyết định số 140/QĐ-LĐLĐ ngày 07/5/2010; BCH bầu ra 07 uỷ viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT và đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công nhận kết quả bầu cử tại Quyết định số 141/QĐ-LĐLĐ ngày 07/5/2010; UBKT đã bầu ra hai Phó Chủ nhiệm UBKT.
Sau Đại hội Ban Thường vụ đã soạn thảo Chương trình làm việc toàn khoá, Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên BCH. Tại Hội nghị lần thứ hai BCH Công đoàn các KCN ngày 11/6/2010 đã thông qua Chương trình làm việc toàn khoá và Quy chế làm việc của BCH, BTV nêu trên.

THÔNG BÁO - MỜI HỌP

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-LĐLĐ ngày 30/6/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong công nhân, viên chức, lao động, Ban Thường vụ công đoàn các KCN xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với các nội dung cụ thể như sau:
Xem chi tiết tại đây

LỊCH CÔNG TÁC

 .