CHUYÊN MỤC BẢN TIN
VĂN BẢN BAN HÀNH
Biểu mẫu
Chi tiết
31-07-2010

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………………….                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở)

 

          Hôm nay, vào lúc…….giờ……phút, ngày……tháng….năm 201… tại ………

 ……………………………………Chúng tôi được Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 201…-201… bầu vào Ban bầu cử để tổ chức bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ gồm :

1.     ……………………………………..       Trưởng ban

2.     ……………………………………..       Ủy viên

3.     ……………………………………..       Ủy viên

 

Ban bầu cử thực hiện nhiệm vụ của mình sau khi phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử, tiến hành kiểm tra thùng phiếu, phát phiếu bầu cử và nhất trí lập biên bản kiểm phiếu như sau :

          - Số lượng triệu tập dự đại hội : …………. Đại biểu

          - Số lượng có mặt dự đại hội :             …………. Đại biểu

          - Số lượng tham gia bỏ phiếu :             …………. Đại biểu

* Đại hội quyết định số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ là :………người

* Số lượng đại biểu ứng cử, đề cử vào BCH nhiệm kỳ là :  …….…người

          Trong đó :   - Ứng cử :……….người

                             - Đề cử :………...người

Danh sách gồm các ông, bà có tên dưới đây :

1.     ………………………………...   

2.     ………………………………...   

3.     ………………………………...   

4.     ………………………………...   

5.     ………………………………...   

6.     ………………………………...   

7.     ………………………………...   

8.     ………………………………...

9.     ………………………………...     

- Tổng số phiếu ban bầu cử phát ra :…………..phiếu

- Tổng số phiếu ban bầu cử thu về :…………...phiếu

- Tổng số phiếu hợp lệ :……………………….phiếu

- Tổng số phiếu không hợp lệ :………………..phiếu

 

* Kết quả kiểm phiếu :

1.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

2.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

3.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

4.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

5.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

6.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

7.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

8.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

9.     ………………………………...    ……./.……phiếu, tỉ lệ …..…%

 

Danh sách các ông, bà trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 201…-201… có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau :

1.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

2.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

3.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

4.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

5.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

6.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

7.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

8.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

9.     ……………………………………..       ……./.……phiếu

 

          Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc :…….giờ…..phút cùng ngày và được lập thành 4 bản lưu vào hồ sơ Đại hội CĐCS và nộp về Công đoàn các Khu CN.

 

 

TRƯỞNG BAN BẦU CỬ                                                                        THƯ KÝ                                                             


Tin tức khác
Hình ảnh hoạt động
Doanh nghiệp tài trợ
Lượt truy cập: 484266 Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu | Ba Ria - Vung Tau Industrial Zones Union
Đang xem: 28 Số 198 Đường Bạch Đằng - Phường Phước Trung - Thị xã Bà Rịa - Tỉnh BR-VT - ĐT: (064) 3525 979 - Fax: (064) 3524 579
Website: http://congdoankcnbrvt.vn | Email: info@congdoankcnbrvt.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Văn phòng công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu